THE VALUE OF INDEPENDENCE

เป็นองค์กรที่จะต้องดำรงไว้ ซึ่งความเป็นอิสระในการวิเคราะห์ ความเป็นกลาง และโปร่งใส ซึ่งถือเป็น “ธรรมชาติ” ของความเป็น “ทริสเรทติ้ง”

การดำรงไว้ซึ่ง “ความเป็นอิสระ” (Independence) ก่อให้เกิด “คุณค่า” (Value) หลายมิติ
คุณค่าต่อลูกค้า
ความเห็นที่เป็นอิสระทำให้บทวิเคราะห์ของทริสเรทติ้งมีประโยชน์ต่อลูกค้า ลูกค้าจำนวนหนึ่งได้สะท้อนให้รับทราบว่า ได้นำบทวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างได้ผล
คุณค่าต่อพนักงานและองค์กร
การที่ทริสเรทติ้งจะดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและอย่างมีคุณค่าต่อลูกค้าและสังคม พนักงานจะต้องตระหนักว่า ต้องทำงานอย่างมีหลักการ บนพื้นฐานของความเป็นอิสระในการวิเคราะห์ และมีความโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งในผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถรักษาคุณค่านี้ไว้ได้อย่างยั่งยืน
คุณค่าต่อสังคม
ทุกวันนี้กระแสโลกได้มุ่งเน้นความสำคัญของ ความเป็นอิสระ เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จะเห็นได้จากการที่ตลาดทุนทั่วโลกต่างส่งเสริมให้บริษัททั้งหลายเพิ่มสัดส่วนของ กรรมการอิสระ ให้มากขึ้น นอกจากนั้นในการพัฒนาทางสังคมและการเมือง บทบาทของ องค์กรอิสระ ก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับเช่นกัน ซึ่งเป็นการยืนยันว่ากระแสสังคมโลกให้คุณค่าของ ความเป็นอิสระ ว่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ สังคม และการเมืองอย่างแท้จริง

Top panel
แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด


ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร. พนัส  สิมะเสถียร

-        ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

-        ประธานกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 12, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-        ประธานกรรมการ บริษัท สยาม สเปเชียลลิตี้ จำกัด

-        ประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

-        รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

-        กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

-        กรรมการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

-        กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัดประธานคณะกรรมการดร. ศิริ  การเจริญดี

คุณวุฒิทางการศึกษา

1. ปริญญาเอก Monetary Economics and Econometrics & Operations Research, Monash University, Australia

2. ปริญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia

3. ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) Economic Statistics, University of Sydney, Australia

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

1. กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

3. รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

4. กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการคณะธรรมาภิบาล สรรหา และกำหนดผลตอบแทนบริษัท อินโดรามาเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

5. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไรมอนด์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

6. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลสมิติเวช จำกัด (มหาชน)

7. กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประสบการณ์ในการทำงาน

- ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย

- กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

- กรรมการ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


คณะกรรมการนางพันธ์ทิพย์  สุรทิณฑ์

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  Fort Hays Kansas State College, U.S.A.

- ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

- กรรมการในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- อนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย

- กรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

- กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

.

ประสบการณ์ในการทำงาน

- อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

- รองปลัดกระทรวงการคลัง

- ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

- ที่ปรึกษาด้านการแปรรูปและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

- รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

- ผู้อำนวยการสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

- ผู้อำนวยการกองธนาธิการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท ป.ต.ท. จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ดร. สันติ  กีระนันทน์

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก Finance, JDBA Program, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

ประสบการณ์ในการทำงาน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

- ผู้จัดการ ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

- ผู้จัดการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 

นางเอลินา ออโคโรเชนโค (Mrs. Elena Okorochenko)


คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master’s degree (honors) in Economics, Higher School of Economics, Moscow

- Bachelor’s degree in Economics, Moscow State University

- Graduate of the Australian Institute of Corporate Directors’ International Company Directors Course (2013)

 

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- Managing Director and Head of South & Southeast Asia at S&P Global Ratings

- Country head for Singapore and CEO, S&P Singapore Pte .Ltd.

- Member of the Asia-Pacific .Ratings and Global Developing Markets Executive Management Councils

 

ประสบการณ์ในการทำงาน

- Managing Director, General Manager for Financial Services, Structured Finance, Sovereign & International Public Finance Ratings, Asia-Pacific (currently S&P Global Ratings). Based in Singapore

- Prior positions at S&P Global Ratings:

Managing Director, Lead Analytical Manager for Sovereign & International Public Finance Ratings, Asia-Pacific. Based in Singapore

Director, Head of Central and East European Public Finance Ratings. Based in London

Associate Director, Analyst. Based in London

- Assistant Vice President, Deputy Head of Credit and Risk management at Credit Suisse First Boston.  Based in Moscow and London

- Deputy Head of International Department; assistant of vice-chancellor for academic affairs at Higher School of Economics. Based in Moscow 

 

นายทาน เช็ค เคียง (Mr. Tan Chek Kian)


คุณวุฒิทางการศึกษา

- Executive Master’s degree of Business Administration (EMBA), National University of Singapore

- Bachelor of Accountancy, Nanyang Technological University of Singapore

- Chartered Accountant, Singapore

 

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- Vice President, Finance, S&P Global, Asia-Pacific

 

ประสบการณ์ในการทำงาน

- Asia-Pacific Finance Director, Standard & Poor’s

- Regional Finance Controller, DHL Logistics, Asia Pacific

- Audit Manager, KPMG

นายสุบดห์ คุมาร์ ไร (Mr. Subodh Kumar Rai)

Education
1. Master of Business Administration, University of North Texas Denton, Texas, USA
2. Bachelor of Architecture, Silapakorn University
Present Position
1. Chief Executive Officer BBL Asset Management Co. Ltd.
2. Chairperson Association of Investment Management Companies (AIMC)
3. Chairman Federation of Thai Capital Market Organizations
4. Directors, TRIS Corporation Limited
คุณวุฒิทางการศึกษา
1. Master of Business Administration, Indian Institute of Management, Ahmedabad, India
- Bachelor of Technology, College of Technology,
GB Pant University, Nainital, India
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
1. Business Head, Ratings (Mid-Corporates), CRISIL Limited
2. Member of CRISIL’s Executive Council
ประสบการณ์ในการทำงาน
1. Senior Director, Bank Loan Ratings (BLR) Division at CRISIL Limited
2. Director, Bank Loan Ratings (BLR) Division at CRISIL Limited
3. Senior Manager, Centre of Excellence Division at CRISIL Limited
4. Manager, Corporate and Infrastructure Ratings Division at CRISIL Limited
5. Manager, CRISIL Advisory Services Division at CRISIL Limited
6. Executive Assistant to Chairman at Garware Wall Ropes, Pune, India
7. Executive Assistant to Managing Director at
8. Shree Renuka Sugar, Mumbai, India

นางสาววัฒนา   ถิรานุชิต

 

Education
1. Master of Business Administration, University of North Texas Denton, Texas, USA
2. Bachelor of Architecture, Silapakorn University
Present Position
1. Chief Executive Officer BBL Asset Management Co. Ltd.
2. Chairperson Association of Investment Management Companies (AIMC)
3. Chairman Federation of Thai Capital Market Organizations
4. Directors, TRIS Corporation Limited
คุณวุฒิทางการศึกษา
1. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด