tel.png

+66 2098 3000
+66 2098 3035
+668 1833 4242

Email : kornkamol@trisrating.com

นโยบายการใช้คุกกี้

           บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.”) รวมถึงฉบับที่จะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศอื่น ๆ ภายใต้ พ.ร.บ. ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท (รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อพัฒนาการให้บริการเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์แต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

          1. คุกกี้คืออะไร
          คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลซึ่งถูกสร้างขึ้นและจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้ประโยชน์เว็บไซต์ของบริษัท ไฟล์คุกกี้จะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งข้อมูลการใช้ประโยชน์เว็บไซต์ของท่าน โดยการบันทึกการใช้ประโยชน์และการตั้งค่าการใช้ประโยชน์ของท่าน ซึ่งจะทำให้ การเข้าใช้ประโยชน์เว็บไซต์ของท่านในครั้งต่อไปเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น

          2. บริษัทใช้คุกกี้ประเภทใด
          บริษัทใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท www.trisrating.com
               2.1 คุกกี้ประกอบการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): ใช้เพื่อการจดจำสิ่งที่ท่านเลือกหรือตั้งค่าบนเว็บไซต์ รวมไปถึงการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคล เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา
               2.2 คุกกี้สำหรับการโฆษณา (Advertising Cookies): ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชม รวมไปถึงลักษณะการใช้งานของท่าน เพื่อนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน
               2.3 คุกกี้ทางเทคนิค (Strictly Necessary Cookies): เป็นประเภทคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์เว็บไซต์ เพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
               2.4 คุกกี้เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ (Performance Cookies): ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์แบบไม่ระบุตัวตน และนำมาวิเคราะห์จำนวนและพฤติกรรมของผู้เข้าชม รวมถึงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น
               2.5 คุกกี้บุคคลที่สาม (Third-party Cookies): เป็นคุกกี้ที่ใช้โดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ปัจจุบันบริษัทใช้บริการของ Google Analytics ในการเก็บข้อมูลสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่ง Google Analytics ใช้คุกกี้ ในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

          3. บริษัทใช้คุกกี้อย่างไร
          บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าการใช้งานของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทโดยการนำไฟล์คุกกี้จำนวนหนึ่งเข้าสู่เว็บบราวเซอร์ของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
               3.1 เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
               3.2 เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เนื้อหาข้อมูล รวมถึงการตั้งค่าการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน
               3.3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยบริษัทปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงความต้องการของท่านมากขึ้น
               3.4 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานโดยรวม ซึ่งจะช่วยบริษัทพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


          4. การจัดการคุกกี้
          ท่านสามารถตั้งค่าคุกกี้ได้โดยการยอมรับหรือปฏิเสธการเก็บข้อมูลตามประเภทของคุกกี้ได้ หรือลบคุกกี้ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัท ท่านสามารถดำเนินการตั้งค่าคุกกี้เมื่อเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท หรือตั้งค่าเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอินเตอร์เน็ต เช่น ห้ามการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่านโดยการปิดการใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ทั้งนี้ การตั้งค่าคุกกี้ดังกล่าวอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท

          5. การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
          ท่านสามารถติดต่อบริษัทเพื่อร้องเรียนหรือสอบถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของบริษัทได้ดังนี้


เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ: บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้อง 1-4 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หมายเลขโทรศัพท์: 0 2098 3037
อีเมล: dpo@trisrating.com

เมื่อท่านได้ตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าท่านยอมรับว่าการใช้บริการใด ๆ ของบริษัท ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมด และการตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565