tel.png

+66 2098 3000
+66 2098 3035
+668 1833 4242

E : kornkamol@trisrating.com 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (“บริษัท”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ การปฏิบัติตามกฎหมาย และตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายฉบับนี้จัดทำและประกาศใช้เพื่อแจ้งให้ท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ตลอดจนสิทธิ ตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

     1. ข้อมูลส่วนบุคคล
     หมายถึง ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่
          1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทโดยตรง
          1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น

     2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
          2.1 บริษัทจะเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น
          2.2 บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่
               2.2.1 เป็นกรณีปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านและบริษัท
               2.2.2 เป็นกรณีปฏิบัติตามกฎหมาย
               2.2.3 เป็นกรณีเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
               2.2.4 เป็นกรณีเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่าน
          2.3 บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นและได้รับความยินยอมจากท่าน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

     3. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
          3.1 บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
          3.2 บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่
               3.2.1 บริษัทได้ประกาศให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ใหม่เรียบร้อยแล้ว
               3.2.2 เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

     4. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
          4.1 บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจำกัด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น
          4.2 บริษัทจะดำเนินการให้พนักงานของบริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทกำหนดไว้
          4.3 บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานกำกับดูแล, ผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย

     5. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
     บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่หรือโดยมิชอบ และจะทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็น หรือเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

 


     6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
     สิทธิของท่านในข้อนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้ในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนดขึ้น และในกรณีท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน เป็นผู้แจ้งความประสงค์ ดังนี้
          6.1 สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล
          6.2 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
          6.3 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
          6.4 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
          6.5 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล
          6.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
          6.7 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
          6.8 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

     7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
     บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่ท่านมีสัญญาหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัท หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นทางกฎหมาย บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้นี้

     8. การบังคับใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
     ท่านรับทราบและตกลงว่านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ที่บริษัทเป็นผู้เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผย โดยท่านตกลงให้บริษัทมีสิทธิเก็บ รักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่บริษัทได้มีเก็บรวบรวมไว้แล้ว ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมในปัจจุบัน และที่จะได้ เก็บรวบรวมในอนาคต โดยนำไปใช้และเปิดเผยได้ภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

     9. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
     บริษัทอาจดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยท่านสามารถติดตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับปัจจุบันของบริษัทได้ที่ www.trisrating.com

     10. การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
     ท่านสามารถติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งการขอใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ดังนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ: บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้อง 1-4 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หมายเลขโทรศัพท์: 0 2098 3037
อีเมล: dpo@trisrating.com

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565