tel.png

+66 2098 3000
+66 2098 3035
+668 1833 4242

E : kornkamol@trisrating.com 

คณะกรรมการบริษัท

ศาสตราจารย์ ดร.พนัส สิมะเสถียร

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ

view

ศาสตราจารย์ ดร. พนัส  สิมะเสถียร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • พาณิชยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอก วิชาการบัญชี University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิชาการบัญชี University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • B.A. Cum Laude, สาขาบริหารธุรกิจ Claremont Men's College, California, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร วิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ, มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • ประธานกรรมการ, กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 12, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
 • กรรมการ, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ, สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • กรรมการ, บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และวุฒิสมาชิก
 • อดีต อธิบดีกรมสรรพากร และปลัดกระทรวงการคลัง
 • อดีต ประธานกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
 • อดีต ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • อดีต ประธานกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • อดีต ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

ดร.ศิริ การเจริญดี

ประธานกรรมการ

view

ดร. ศิริ  การเจริญดี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก Monetary Economics and Econometrics & Operations Research, Monash University, Australia
 • ปริญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) Economic Statistics, University of Sydney, Australia

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

 • กรรมการ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการตรวจสอบภายใน และประธานกรรมการสรรหา บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการคณะธรรมาภิบาล สรรหา และกำหนดผลตอบแทนบริษัท อินโดรามาเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไรมอนด์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลสมิติเวช จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย
 • กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์

กรรมการ

view

นางพันธ์ทิพย์  สุรทิณฑ์

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  Fort Hays Kansas State College, U.S.A.
 • ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

 • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
 • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • อนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย
 • กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 • รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • ผู้อำนวยการสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • ผู้อำนวยการกองธนาธิการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • ที่ปรึกษาด้านการแปรรูปและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ป.ต.ท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ, ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • กรรมการ, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ, การประปานครหลวง
 • กรรมการ, บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ, บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

กรรมการ

view

นายภควัต  โกวิทวัฒนพงศ์

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการตลาดและการเงิน Wharton School, University of Pennsylvania
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
 • กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
 • กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (นอกเวลาราชการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประธานคณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • กรรมการคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
 • ประธานชมรม Human Capital Management Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คช์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ รองประธาน และกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
 • กรรมการบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • กรรมการ และประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณารายได้จากเงินลงทุน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางเอลินา ออโคโรเชนโค

กรรมการ

view

นางเอลินา ออโคโรเชนโค

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master’s degree (honors) in Economics, Higher School of Economics, Moscow
 • Bachelor’s degree in Economics, Moscow State University
 • Graduate of the Australian Institute of Corporate Directors’ International Company Directors Course (2013)

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

 • Head of Asia-Pacific (ex-Japan), S&P Global Ratings
 • Country head for Singapore and CEO, S&P Singapore Pte. Ltd.
 • Member of the Asia-Pacific Ratings and Global Developing Markets Executive Management Councils

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • Managing Director and Head of South & Southeast Asia at S&P Global Ratings
 • Managing Director, General Manager for Financial Services, Structured Finance, Sovereign & International Public Finance Ratings, Asia-Pacific (currently S&P Global Ratings). Based in Singapore
 • Prior positions at S&P Global Ratings:
 • Managing Director, Lead Analytical Manager for Sovereign & International Public Finance Ratings, Asia-Pacific. Based in Singapore
 • Director, Head of Central and East European Public Finance Ratings. Based in London
 • Associate Director, Analyst. Based in London
 • Assistant Vice President, Deputy Head of Credit and Risk management at Credit Suisse First Boston.  Based in Moscow and London
 • Deputy Head of International Department; assistant of vice-chancellor for academic affairs at Higher School of Economics. Based in Moscow

นายทาน เช็ค เคียง

กรรมการ

view

นายทาน เช็ค เคียง

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 • Executive Master’s degree of Business Administration (EMBA), National University of Singapore
 • Bachelor of Accountancy, Nanyang Technological University of Singapore
 • Chartered Accountant, Singapore

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

 • Vice President, Finance, S&P Global, Asia-Pacific

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • Asia-Pacific Finance Director, Standard & Poor’s
 • Regional Finance Controller, DHL Logistics, Asia Pacific
 • Audit Manager, KPMG

นายสุบดห์ คุมาร์ ไร

กรรมการ

view

นายสุบดห์ คุมาร์ ไร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Business Administration, Indian Institute of Management, Ahmedabad, India
 • Bachelor of Technology, College of Technology,
 • GB Pant University, Nainital, India

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

 • Senior Director and Head - Analytics, CRISIL Limited
 • Member of CRISIL’s Executive Council

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • Business Head, Ratings (Mid-Corporates), CRISIL Limited
 • Senior Director, Bank Loan Ratings (BLR) Division at CRISIL Limited
 • Director, Bank Loan Ratings (BLR) Division at CRISIL Limited
 • Senior Manager, Centre of Excellence Division at CRISIL Limited
 • Manager, Corporate and Infrastructure Ratings Division at CRISIL Limited
 • Manager, CRISIL Advisory Services Division at CRISIL Limited
 • Executive Assistant to Chairman at Garware Wall Ropes, Pune, India
 • Executive Assistant to Managing Director at
 • Shree Renuka Sugar, Mumbai, India

นายศักดิ์ดา พงศ์เจริญยง

กรรมการ

view

นายศักดิ์ดา พงศ์เจริญยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • M.B.A. (Finance), San Francisco State University, California, USA
 • B.B.A. (Business General Management), Assumption Business Administration College, Thailand

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

 • President, TRIS Rating Co., Ltd.

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • First Senior Executive Vice President, Credit Ratings, TRIS Rating Co., Ltd.
 • Executive Vice President, TMB Bank Public Co., Ltd.
 • Managing Director, Pinnacle Advisory Co., Ltd.
 • Corporate Finance Head and Managing Director, Citicorp Securities (Thailand) Ltd.
 • Vice President - Corporate Finance, Citicorp Securities (Thailand) Ltd.
 • Assistant Vice President, Citicorp Investment Bank (Singapore) Ltd. Manager, Citicorp International Ltd. Hong Kong