tel.png

+66 2098 3000
+66 2098 3035
+668 1833 4242

E : kornkamol@trisrating.com 

ข้อกำหนด
การใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ของทริสเรทติ้ง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.trisrating.com (“เว็บไซต์”) ของบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (“ทริสเรทติ้ง”) โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานและเข้าถึงเว็บไซต์

ข้อ 1. การใช้เว็บไซต์

1.1 บริการบางอย่างที่อาจจะมีบนเว็บไซต์อาจจำเป็นจะต้องมีการสร้างบัญชีกับทริสเรทติ้งหรือมีการให้ข้อมูลของผู้ใช้ (“ผู้ใช้”) ซึ่งสามารถใช้ระบุตัวตนหรือติดต่อผู้ใช้ได้ รวมถึงไม่จำกัดเพียง ชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่อีเมล หรือสิ่งระบุตัวตนอื่นๆ (รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) หากผู้ใช้ขอสร้างบัญชีกับทริสเรทติ้ง ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอาจจะ (1) พิจารณาและออกให้แก่ผู้ใช้โดยทริสเรทติ้ง หรือ (2) ผู้ใช้เป็นฝ่ายกำหนดและทริสเรทติ้งเป็นผู้อนุมัติโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของทริสเรทติ้ง

การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ในส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกัน และ/หรือในส่วนที่มีการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์จะจำกัดไว้สำหรับผู้ใช้ที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้น บุคคลใดๆ จะต้องไม่เข้าสู่ระบบหรือพยายามเข้าสู่ระบบส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ หรือเข้าไปยังข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทริสเรทติ้งผ่านทางช่องทางใดๆ ที่ทริสเรทติ้งไม่ได้เจตนาเปิดให้ใช้สำหรับการใช้งานโดยเฉพาะของบุคคลนั้น การฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นใดที่ใช้บังคับในประเทศไทย

1.2 ผู้ใช้ตกลงและให้สัญญาว่าจะไม่:

   1.2.1 ปลอมเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ หรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ

   1.2.2 ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

   1.2.3 พยายามจะเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือทำการรบกวนโดยประการอื่น หรือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ขัดข้อง

   1.2.4 ลง โฆษณา หรือส่งข้อมูลหรือเอกสารที่ผิดกฎหมายใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์

   1.2.5 รบกวนการใช้งานและการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของผู้อื่น

   1.2.6 ใช้หรืออัพโหลด ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์หรือเอกสารข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่ผู้ใช้มีเหตุให้สงสัยว่ามี ไวรัส ส่วนประกอบที่ทำให้เกิดความเสียหาย รหัสที่เป็นอันตราย หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลของเว็บไซต์เสียหายหรือผิดพลาดได้ หรือทำให้เสียหายหรือรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้รายอื่น หรือของเว็บไซต์ได้ และ

   1.2.7 ใช้เว็บไซต์ไม่เป็นไปตามนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ใดๆ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่ใช้บังคับ

1.3 ทริสเรทติ้งอาจจะทำการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือหยุดการให้บริการหรือถอดออก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งเว็บไซต์เป็นครั้งคราวโดยไม่จำต้องให้เหตุผลใดๆ หรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า และทริสเรทติ้งไม่ต้องรับผิดชอบหากการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือถอดออกดังกล่าวจะทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้

1.4 ทริสเรทติ้งขอสงวนสิทธิโดยใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะ:

   1.4.1 ติดตามตรวจสอบ คัดกรอง หรือควบคุมโดยประการอื่นใดซึ่งกิจกรรม เนื้อหา หรือเอกสารข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์

   1.4.2 ป้องกันหรือจำกัดการเข้าใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้ใดๆ และ/หรือ

   1.4.3 รายงานกิจกรรมใดที่ทริสเรทติ้งสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบกฎเกณฑ์ใดๆ ที่ใช้บังคับให้หน่วยงานที่มีอำนาจทราบ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว

1.5 ในกรณีที่ผู้ใช้ท่านใดปฏิบัติผิดหรือกระทำการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ทริสเรทติ้งขอสงวนสิทธิโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของทริสเรทติ้งที่จะระงับการเข้าใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้ดังกล่าว รวมถึงการได้รับการเยียวยาทั้งปวงตามกฎหมาย และการดำเนินการใดๆ ตามที่ทริสเรทติ้งเห็นสมควร

ข้อ 2. ทรัพย์สินทางปัญญา

2.1 ข้อมูลและเนื้อหา รวมถึงไม่จำกัดเพียง การจัดอันดับ การวิเคราะห์เครดิตที่เกี่ยวข้องและข้อมูลเครดิตที่เกี่ยวข้อง การประเมินผล ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่จัดให้มีบนเว็บไซต์โดยทริสเรทติ้งเป็นกรรมสิทธิ์ของทริสเรทติ้ง หรือทริสเรทติ้งเป็นผู้ได้รับสิทธิในการใช้ (รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินของทริสเรทติ้ง”)

2.2 ห้ามไม่ให้ทำการคัดลอก ดัดแปลง ผลิตซ้ำ วิศวกรรมย้อนกลับ โอนหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของทริสเรทติ้ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ในรูปแบบและวิธีการใดๆ โดยบุคคลใดโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของทริสเรทติ้งก่อนล่วงหน้า นอกจากนี้ ห้ามไม่ให้ใช้ทรัพย์สินของทริสเรทติ้งเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อ 3. การจำกัดความรับผิด

3.1 ทริสเรทติ้ง และกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ถือหุ้น ลูกจ้างหรือตัวแทนของทริสเรทติ้งไม่ได้ให้คำรับรองและคำรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายแก่ผู้ใช้ รวมถึงไม่ได้ให้คำรับรองและคำรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องความสมบูรณ์ ความพร้อมใช้งาน ความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ ของทรัพย์สินของทริสเรทติ้ง

3.2 ทริสเรทติ้งจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้ใดๆ สำหรับความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (รวมถึงไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหายพิเศษและการสูญเสียกำไร) ที่เป็นผลมาจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทริสเรทติ้ง

3.3 ผู้ใช้เว็บไซต์แต่ละท่านตกลงและรับทราบว่า การจัดอันดับ การวิเคราะห์เครดิตที่เกี่ยวข้องทั้งปวงและการวิเคราะห์อื่นๆ ที่ประกอบอยู่ในทรัพย์สินของทริสเรทติ้งเป็นการให้ความเห็นเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความเห็นดังกล่าวได้มาจากการวิเคราะห์และการประเมินผลจากข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าของทริสเรทติ้ง และ/หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่ทริสเรทติ้งมีความเห็นโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของทริสเรทติ้งว่าเชื่อถือได้ วัตถุประสงค์ของความเห็นดังกล่าวไม่ได้มีขึ้นเพื่อให้คำแนะนำหรือให้ข้อเสนอแนะในการซื้อ ขาย หรือการถือหลักทรัพย์ใดๆ หรือในการตัดสินใจลงทุนใดๆ

ความเสี่ยงในความสูญหายหรือความเสียหายอันเป็นผลจากการใช้ความเห็นหรือการวิเคราะห์นั้นเป็นความเสี่ยงภัยของผู้ใช้เองทั้งสิ้น และทริสเรทติ้งจะไม่ต้องรับผิดใดๆ ในกรณีดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

ข้อ 4. การเผยแพร่ความเห็นและการวิเคราะห์

ภายใต้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไขตามสัญญาให้บริการจัดอันดับเครดิตที่ทำขึ้นระหว่างทริสเรทติ้งและลูกค้าของทริสเรทติ้ง ทริสเรทติ้งขอสงวนสิทธิในการเผยแพร่การจัดอันดับ การวิเคราะห์เครดิตที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์อื่นๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนลงบนเว็บไซต์

ข้อ 5. นโยบายความเป็นส่วนตัว

5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทริสเรทติ้งได้รับจากผู้ใช้จะถูกใช้หรือแบ่งปันให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้

   5.1.1 เพื่อสนับสนุนการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้ และ/หรือการเข้าถึงเว็บไซต์

   5.1.2 เพื่อจัดการบัญชีของผู้ใช้ที่มีกับทริสเรทติ้ง (ถ้ามี) เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อระบุตัวตนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อจัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ที่ทริสเรทติ้งคิดว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ใช้

   5.1.3 เพื่อปรับปรุงหรือสนับสนุนการให้บริการของทริสเรทติ้งบนเว็บไซต์

   5.1.4 เพื่อปรับปรุงเนื้อหา หรือปรับแต่งเนื้อหาและการออกแบบจัดวางเว็บไซต์ และ

   5.1.5 ทริสเรทติ้งอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของทริสเรทติ้งสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของทริสเรทติ้ง ทริสเรทติ้งจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดของตนเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของทริสเรทติ้งจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

5.2 ทริสเรทติ้งไม่ได้ทำธุรกิจในการค้าข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกใดๆ

5.3 ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่า ทริสเรทติ้งมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานที่มีอำนาจหากทริสเรทติ้งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายไม่ว่าโดยสมัครใจหรือถูกบังคับ ผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ ต่อทริสเรทติ้งจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นนี้

ข้อ 6. คำถามและข้อสงสัย

หากผู้ใช้มีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ของทริสเรทติ้งนี้ กรุณาติดต่อทริสเรทติ้งโดยใช้เว็บไซต์

ข้อ 7. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ของทริสเรทติ้ง

ทริสเรทติ้งสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวตามข้อ 5 ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้แต่อย่างใด การที่ผู้ใช้ยังคงใช้เว็บไซต์ต่อไป ถือว่าผู้ใช้ยอมรับหรือให้ความยินยอมต่อข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อ 8. กฎหมายที่ใช้บังคับ

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย